Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Prodávající: Barbora Pallová
IČ: 05700779
Se sídlem: Teperova 938, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách https://lesito.cz objednal(a) zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel(a) dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ……….……….………. dne ……….……….……….

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

Přílohy:
Doklad o koupi