(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


Adresát (prodávající):
Internetový obchod: https://lesito.cz/
Společnost: Barbora Pallová
Se sídlem: Teperova 938, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ/DIČ: 05700779
E-mailová adresa: bear@lesito.cz

Spotřebitel (zákazník):
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne ______________ jsem ve Vašem obchodě https://lesito.cz/ vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).
Mnou zakoupený produkt:

______________________________________________________________________

však vykazuje tyto vady:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

______________________________________________________________________

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

1. Datum objednání __________________/ datum obdržení __________________

2. Číslo objednávky: _______________________________________________________

3. Cena reklamovaného zboží:____________________________________________

4. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, žádám zaslat na číslo účtu:

______________________________________________________________________________
(Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.)

V _____________________________ Dne ________________________


______________________________________________________________________________
Jméno, příjmení spotřebitele a podpis

Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. ______________________________________Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.